YRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUĞTAN İLE TÜRKİYE VE ABD İLİŞKİLERİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

En geriden, Cumhuriyet dönemi öncesinde Osmanlı ve Amerika ilişkileri nasıl ve ne zaman başlamıştır? Amerika ve Osmanlı ilişkileri 19. yüzyıldabaşlamıştır ve coğraf olarak Osmanlı’nın Amerika’ya en yakın olan yer Libya, dolayısıyla ilk Müslüman devletle Amerika’nın antlaşması 1830’larda imzalanan Trablus antlaşması. O dönemden sonra Amerika’nın Eski Dünya meselelerine dahli arttıkça Osmanlı ile ilişkisi daha da artıyor….

Alperen Karamustafaoğlu yazdı: VARLIK VERGİSİ VE İKTİSADİ, TOPLUMSAL SONUÇLARI

B u yazıda, 1942 yılında çıkarılan ve hâlâ tartışmalara sahne olan Varlık vergisi konusu elealınacaktır. Öncelikle o dönem Türkiyesininiktisadi ve toplumsal hayatına değinilecek; ardından verginin karar alınma aşaması, uygulanışı ve tasfiesi dönemin şartları göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. 2. DÜNYA SAVAŞI VE VARLIK VERGİSİ ÖNCESİ TÜRKİYE’DE YAŞANANLAR 1. Dünya Savaşı’nın yankıları tüm dünyada sürerken, Almanya’nın başına…

Yusuf Telli yazdı: TÜRKİYE SİYASAL YAŞAMINDA “İRTİCA” KAVRAMININ DOĞUŞU VE 31 MART VAK’ASI ÖZELİNDE FUNDAMENTALİST SÖYLEMLERİN ETKİSİNDE “İRTİCA-İNKILAP” İKİLEMİ

Türkiye’de bazı dönemlerin popüler siyasi söylemlerinden olan “İrtica” kelimesi siyaset sahnesine yeni çıkan bir kavram değildir zira bu coğrafyadaki geçmişi yaklaşık iki asır öncesine dayanmaktadır. Kavram bu kadar uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen hala akademik ve siyasi çevrede hakkında kesin bir tanımlama yapılamamaktadır. Üzerinde mutabakata varılamamış olması Türkiye siyasetinde sürekli hakkındaki tartışmaların sıcak kalmasına…

Mehmet Alkan ile Röportaj

1-) Neden Lozan Barış Antlaşması’na gerek duyulmuştur ve Türkiye’yi Lozan Barışı’na iten sebepler nelerdir?   Lozan Barış Antlaşması’na gerek duyulmuştur çünkü Türkiye bu sırada Milli Mücadele sürecinden başarıyla çıkan, galip gelen bir hareketin temsilcisidir fakat – öncelikle şunu belirtmem gerekiyor – bu genellikle yanlış anlaşılan bir konu. Lozan Antlaşması Türkiye açısından I. Dünya Savaşı’nı sonlandıran…

Avrupa’nın Doğu’ya Bakışı ve Bir Araç Olarak İslamofobi

Alperen Karamustafaoğlu       AVRUPA’DA KAVRAMSAL OLARAK İSLAMOFOBİ’NİN İNCELENMESİ Fobi kelimesi , Yunanca Phobos’a dayanmaktadır. Phobos Yunan mitolojisinde dehşet tanrısıdır. Kelimeye bakıldığında karanlık , dehşete düşüren , insan yaşamına zarar veren gibi anlamlarla karşılaşılmaktadır. Fobi , günümüzde bazı toplumların yaşamını tehdit ettiği gerekçesiyle korkuya dönüşebilmektedir. İslamophobia ise günümüzde İslam karşıtlığıyla özdeştirilmekle beraber  genellikle Avrupa’da kendisine…

Ersel Koruk’tan Düşünsel Arayışına Dair

DÜŞÜNSEL ARAYIŞIM Bugüne değin bir dizi yazı kaleme aldım. Gerçeği söylemek gerekirse bu yazının onlarla bir ilgisi yok; şöyle ki onların her biri daha bilimsel yazabilme uğraşımın birer parçasıydı. Bu yazı ise bir denemedir. Batının bu yazın türü Türkçede çok güzel karşılık bulmuş “deneme”, evet ben de bir deneme isteği içerisinde buldum kendimi bir süredir….

Prof. Dr. İzzettin Önder ile Küreselleşme Üzerine

Yunus Turan Küreselleşmenin ulus devlet üzerinde yaratmış olduğu değişimin temel dinamikleri nelerdir?   Küreselleşme ileri sermaye dokusunun ya da farklı bir ifade ile gelişmiş ülkelerdeki sermaye dokusunun kendilerine pazar, iş ve kar imkanı yaratabilmek amacıyla çevre ekonomilere yayılma sürecidir. Bu yayılma süreci yalnızca ucuz emeğe yönelik değildir. Çevre ekonomilerde vergi avantajı sağlayabilecek devletlere ait alanlara…

Küreselleşme Bağlamında Ulus Devletin Tartışılması

Burak Hacıoğlu KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA ULUS DEVLETİN TARTIŞILMASI Bu yazıda ulus devletlerin, küreselleşme doğrultusunda, egemenlik alanlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı tartışılacaktır. Fakat öncelikle ulus devlet ve küreselleşme kavramları üzerinde durmak gerekmektedir. Ulus devlet; birlik ve beraberlik içinde bulunmayan insan topluluklarını ülke ve ulus kavramları adı altında bir araya toplayan kurumdur.[1] Fransız Devrimi ve daha sonrasında Napolyon’un imparator oluşuyla…

KAVRAMSAL OLARAK FEMİNİZM, TOPLUMSAL CİNSİYET VE DEVLET ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR

Ayda Sezgin KAVRAMSAL OLARAK FEMİNİZM, TOPLUMSAL CİNSİYET VE DEVLET ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR A.GİRİŞ Bu çalışmada feminizm ve toplumsal cinsiyet kavramı genel çervesiyle irdelenmeye çalışılacaktır. Feminizm teorik açıdan ele alınacağı gibi toplumsal yaşamda da kadın erkek eşitsizliğinin cinsiyetçiliğin nasıl bir biçimde var olduğu açıklanmaya çalışılacaktır. Toplumsal cinsiyet kavramına tarihsel bir perspektiften değinilerek  feministlerin  bu kavramı kullanıma sundukları…

II. Dünya Savaşı Sonrasında “Savaş”ın Evrimi: Vekalet Savaşı ve Kore Örneği

Burak Atasayar KORE SAVAŞI VE PROXY WAR (VEKÂLET SAVAŞI) Bu yazıda uluslararası ilişkiler ve savaş literatüründe karşımıza çıkan bir kavram olan proxy war, veya vekalet savaşı, bu kavramın en belirgin örneklerinden biri olarak karşımıza çıkan Kore Savaşı üzerinden bir olay-olgu ilişkisi kurularak açıklanacaktır. Kore Savaşı öncesinde gelişmeler Stalin, Yalta’da diğer müttefiklerine Avrupa’da savaşın bitişini takiben…

“PROPAGANDA” KAVRAMI VE ALTERNATİF EYLEM MODELLERİ OLUŞMASI ÜZERİNE

Can Elden “PROPAGANDA” KAVRAMI VE ALTERNATİF EYLEM MODELLERİ OLUŞMASI ÜZERİNE Günümüz siyasetinin en önemli aracı olan propaganda esasında çok eskilere dayanmaktadır. Propaganda, Antik Yunan’da sofistler ve onların kullandığı retorik sanatıyla ortaya çıkmış[1], tarihsel süreç içerisinde her zaman var olmuş; ancak şekil, yöntem ve amaç değişikliğine uğramıştır. Yazımızda propaganda kavramı hem anlam bakımından hem de tarihsel…

ABD Dış Politikasında Kırılma Noktası: Soğuk Savaş’ın Bitişi

Mehmet Orkun Genç ABD DIŞ POLİTİKASINDA KIRILMA NOKTASI: SOĞUK SAVAŞ’IN BİTİŞİ Soğuk Savaş, kavramsal olarak sıcak çatışma olmadan tarafların birbiriyle savaş halinde olma durumunu işaret etmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupalı devletler Dünya çapında olan bu savaştan yorgun düşerek, dünyada söz sahibi olma konusunda itibar kaybına uğramıştır. Bundan sonra uluslararası sistem iki kutuplu bir hal…