“PROPAGANDA” KAVRAMI VE ALTERNATİF EYLEM MODELLERİ OLUŞMASI ÜZERİNE

Can Elden “PROPAGANDA” KAVRAMI VE ALTERNATİF EYLEM MODELLERİ OLUŞMASI ÜZERİNE Günümüz siyasetinin en önemli aracı olan propaganda esasında çok eskilere dayanmaktadır. Propaganda, Antik Yunan’da sofistler ve onların kullandığı retorik sanatıyla ortaya çıkmış[1], tarihsel süreç içerisinde her zaman var olmuş; ancak şekil, yöntem ve amaç değişikliğine uğramıştır. Yazımızda propaganda kavramı hem anlam bakımından hem de tarihsel…

ABD Dış Politikasında Kırılma Noktası: Soğuk Savaş’ın Bitişi

Mehmet Orkun Genç ABD DIŞ POLİTİKASINDA KIRILMA NOKTASI: SOĞUK SAVAŞ’IN BİTİŞİ Soğuk Savaş, kavramsal olarak sıcak çatışma olmadan tarafların birbiriyle savaş halinde olma durumunu işaret etmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupalı devletler Dünya çapında olan bu savaştan yorgun düşerek, dünyada söz sahibi olma konusunda itibar kaybına uğramıştır. Bundan sonra uluslararası sistem iki kutuplu bir hal…

Realist ve Liberal Paradigmaların Karşılaştırılması

Melisa Deniz Özkeleş REALİST VE LİBERAL PARADİGMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI GİRİŞ Uluslararası ilişkiler yaklaşımı olarak realizm 2. Dünya savaşından sonra başlamış olsa da daha önceleri klasik realizmi temellendiren ve insan doğasını açıklayan düşünürler vardı. Bu düşünürlere bakmak için gerilere gidersek; Yunanlı Thucydides “Peleponez Savaşının Tarihi” kitabında Atina ve Sparta’nın kaçınılmaz savaşlarının aslında “işbirliği ve yüksek moral değerlerden…

Osmanlı İmparatorluğu’nda Kimlik ve Kimlik Oluşumu

Yusuf Telli OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KİMLİK VE KİMLİK OLUŞUMU İnsan ırkı varoluşundan bu yana sosyal hayatın içerisinde farklı aidiyetler ve kimliklere sahip olmuştur. Benimsenen her kimlik kendi özünü bir başka kimlikten farklı olması üzerine temellendirmiştir. Kimlik kavramı, Latince idem (aynı) sözcüğünden türetilmiş olan “identity” kelimesinden gelir ve bir mensubiyeti, aidiyeti ve bir toplulukla aynılaşmayı ifade eder.[1]…

Diktatörlük ve Güç Arayışı

Yaren Muğlalı DİKTATÖRLÜK VE GÜÇ ARAYIŞI Realist anlayışa göre insan doğasının temel ilkelerinden biri, daimi güç arayışı içinde olmasıdır. Morgenthau gücü; hem uluslararası politikanın en temel amacı hem de amacın gerçekleştirilmesi için bir araç, bir ilişki türü olarak tanımlarken; bir başka tanıma göre güç, bir otoritenin sahip olduğu imkân ve hareket kabiliyetini ödül, ceza, ikna…