İlayda Altınkaynak yazdı: “işte biz dinleyen duyan düşünen duvarlar”

Doğu ve Batı Almanya’yı birbirlerine hasret bırakan, yıkılan tapınakların yası tutulan, Diderot’nun seyirciyi yok saydığı duvar… Tek bir kavram ne kadar da çok anlama evrilebiliyor. Müzik tarihine baktığımızda duvarı belki de en iyi anlatabilmiş isim Roger Waters. Müzikal kalitesinin yanı sıra “The Wall” büyük bir fikirsel çalışma. Buradaki “duvar” bir haykırış, yardım çığlığı hatta mücadele…

Can Elden yazdı: DUVARDAKİ TUĞLALAR

Her olayın olmasını sağlayan bir neden vardır. Nazi Partisi’nin kurulması, İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması, Pearl Harbour saldırısı, atom bombaları… İstisnasız tarihte bugüne kadar olmuş olan ve gelecekte olacak olan her olay birnedene bağlıdır. Kim bilir, belki de bugün otobüsü kaçırmanız yarın yaşayacağınız bir olaya neden olmuştur? Peki, Rogers Waters’a -ve bizlere- bir duvar ördüren olaylar…

Şeyma Bilgen yazdı: MÜZİKAL BİR MANİFESTO: THE WALL

İletişim çağı olarak adlandırılan bu yüzyılda en büyük problemin ironik bir şekilde iletişimsizlikolması ilk bakışta absürt gelebilir ancak mümkün iletişim yollarının fazla olması bireylerin iletişim kurması ile aynı anlamı taşımaz. Bireyler yaşam koşullarının ve korkularının neticesindekendisine, çevresine ve dünyaya yabancılaşabilir bunun da en büyük sebebi yukarda belirtileniletişimsizlik problemidir. Dış dünya ile iletişimsizlik, yabancılaşma ve izolasyon…

Burak Atasayar yazdı: 28 ŞUBAT’IN ALT YAPISI VE ETKİLERİ

28 Şubat 1997 tarihi ve yaşanan gelişmeler, Türkiye siyasetinde, nispeten yakın bir tarihte olsa da oldukça tartışılmış ve üzerine yorumlar getirilmiştir. Çünkü bu gelişmeler, Türkiye siyasetinde sürekli tartışılan laiklik, Batılılaşma, ordu-siyaset ilişkisi gibi birçok meseleye bir şekilde ilintilidir ve bu konuların tartışılagelmesi de hiç yeni bir durum değildir. Ancak 28 Şubat süreci sözü geçi kavramlardan…

Gürkan Timurlenk yazdı: SİVAS KATLİAMI

A. KAVRAMSAL OLARAK ALEVİLİK VE CUMHURİYET TARİHİNDE ALEVİ-SÜNNİ ÇATIŞMALARI 1. Kavramsal Olarak Alevilik ve Türkiye’deki Dağılım Arapça bir terim olan “Alevi” kelimesi sözlük anlamı olarak “Ali’ye bağlı, Ali taraftarı, Ali’ye mensup, Ali’yi seven ve sayan,- Ali’ye ait ve Ali’nin soyundan gelen” gibi anlamlar taşımaktadır. Bu bağlamda Alevilik; Ali’yi sevmek ve onun soyunun diğer bir deyişle…

Roza İzgören yazdı: TÜRKİYE’DE ARABESK KÜLTÜR

Arabeskkelimesinden dilimize geçmiştir. Genel itibariyle Arap tarzı anlamında kullanılan kelime1 köken olarak Fransızca “arabesque”- Avrupa’da genellikle mimaride kullanılır. Türkiye’de ise arabesk denilince akla müzikal anlamda arabesk gelir diyebiliriz. Arabeskin kelime anlamıyla (Arap tarzı) ülkemize girişi Mısır fimlerinin ithal edilmesiyle baş- lamıştır. Dönemin ünlü oyuncu-şarkıcılarından Ümmü Gülsüm’ün, Ferid el Atraş’ın fimleri büyük ilgi görmüştü. 1930-1940 yılları…

Roza İzgören yazdı: 24 OCAK KARARLARI, ÖNCESİ VE SONRASI

1 979 yılında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Başbakan Müsteşarı Turgut Özal’a yenibir ekonomik plan hazırlama görevi verdi. Prog- ram kısa sürede hazırlandı ve 24 Ocak 1980’de kamuoyu ile paylaşıldı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en radikal ekonomik planı olarak anılan bu plan liberal ekonomiye geçiş sürecinde bir kırılma noktası olarak görünmektedir. Planın maddeleri maddelerin yarattığı…

PROF. DR. RAUF VERSAN İLE “KIBRIS SORUNU” ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesindeki uluslararası hukuk gerekçeleri nelerdir? Kıbrıs sorunu, bizim, uluslararası ilişkilerdekarşılaştığımız diğer sorunlar gibi değil;kendisine özgü bir sorundur. Çünkü Kıbrıs devletinin kuruluşu kendisine özgü bir yöntemle olmuştur. Kıbrıs uzun yıllar Osmanlı idaresinde kalmıştı. 1571’de II. Selim tarafından alınıyor. Fiilen Osmanlı Devleti’nin elinden çıkması 1878’de dönemin padişahı Abdülhamit’in adanın idaresini İngilizlere vermesi ile oldu. I….

Can Elden yazdı: İNSANİ MÜDAHALE VE HOBBESÇU KORKU EKSENLERİNDE KIBRIS SÜRECİ

Geçmişe dönüp 20. yüzyıla bir bakış atmakistersek, özellikle ikinci yarısında bloklararasındaki çatışma gözümüze çarpar. Gerek insani müdahaleler, gerekse Hobbesçu korku mekaniz- maları olsun 20. yüzyıl hegemonya siyasetinde önemli roller oynamış ve şu anda okuduğumuz tarih kitaplarına konu olacak gelişmelerin vuku bulmasında alt neden olmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının masaya yatı- rıldığı ilk gününden beridir en…

Burak Hacıoğlu yazdı: İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİYLE 12 MART 1971 MUHTIRASI VE SONUÇLARI

A. GİRİŞ B u yazıda 12 Mart 1971’de Türk SilahlıKuvvetleri’nin verdiği muhtıranın niteliğitartışılacaktır. Önce 12 Mart’a giden süreç tarihsel ve kronolojik olarak aktarılacak; daha sonra bu sürecin iç ve dış nitelikleri araştırılacaktır. 12 Mart’tan sonra kurulan hükümetler üzerinden 12 Mart süreci incelenecek ve sonuç olarak 12 Mart’ın genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. B. 12 MART’A GİDEN…

Esra Kasap yazdı: MECLİSİN OLUŞUM SÜRECİ VE 1961-1980 ARASI TÜRKİYE’DE ÇİFT MECLİS UYGULAMASI

A. MECLİS NEDİR Günümüzde ‘meclis’ denince akla gelen en netve genel tanım şu olacaktır: “Türk Milleti’ninoluşturduğu irade ile kurulan ve yine bu iradenin sahibi olan Türk Milleti’nin, anayasayla verdiği yetki ile yasama yapan Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet organı.”1 “Meclis kavramı Arapça kökenli bir kelime olup oturulacak, toplanılacak yer manasına gelir.”2 Ve bu kavram tarihsel açıdan…

Ayda Sezgin yazdı: TÜRKİYE’DE POGROM KAVRAMI BAĞLAMINDA 6-7 EYLÜL OLAYLARI VE OLAYLARA TARİHSEL PERSPEKTİFTEN BAKIŞ

A. GİRİŞ B u çalışmada öncelikle 6-7 Eylül Olayları’nadair; süreci ve yaşananlara zemin hazırlayankonjonktürü kavramak adına genel çerçevede pogrom kavramı izah edilmeye çalışılacaktır. Pogrom genel olarak bir gruba karşı siyasi, etnik ve dini sebeplerle uygulanan şiddet hareketleridir ki yakın tarihimiz- de yaşanan 6-7 Eylül Olayları çalışmada bu kavram referans alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Çalışmanın devamında olayların…