Avrupa’nın Doğu’ya Bakışı ve Bir Araç Olarak İslamofobi

Alperen Karamustafaoğlu       AVRUPA’DA KAVRAMSAL OLARAK İSLAMOFOBİ’NİN İNCELENMESİ Fobi kelimesi , Yunanca Phobos’a dayanmaktadır. Phobos Yunan mitolojisinde dehşet tanrısıdır. Kelimeye bakıldığında karanlık , dehşete düşüren , insan yaşamına zarar veren gibi anlamlarla karşılaşılmaktadır. Fobi , günümüzde bazı toplumların yaşamını tehdit ettiği gerekçesiyle korkuya dönüşebilmektedir. İslamophobia ise günümüzde İslam karşıtlığıyla özdeştirilmekle beraber  genellikle Avrupa’da kendisine…

Ersel Koruk’tan Düşünsel Arayışına Dair

DÜŞÜNSEL ARAYIŞIM Bugüne değin bir dizi yazı kaleme aldım. Gerçeği söylemek gerekirse bu yazının onlarla bir ilgisi yok; şöyle ki onların her biri daha bilimsel yazabilme uğraşımın birer parçasıydı. Bu yazı ise bir denemedir. Batının bu yazın türü Türkçede çok güzel karşılık bulmuş “deneme”, evet ben de bir deneme isteği içerisinde buldum kendimi bir süredir….

Prof. Dr. İzzettin Önder ile Küreselleşme Üzerine

Yunus Turan Küreselleşmenin ulus devlet üzerinde yaratmış olduğu değişimin temel dinamikleri nelerdir?   Küreselleşme ileri sermaye dokusunun ya da farklı bir ifade ile gelişmiş ülkelerdeki sermaye dokusunun kendilerine pazar, iş ve kar imkanı yaratabilmek amacıyla çevre ekonomilere yayılma sürecidir. Bu yayılma süreci yalnızca ucuz emeğe yönelik değildir. Çevre ekonomilerde vergi avantajı sağlayabilecek devletlere ait alanlara…

Küreselleşme Bağlamında Ulus Devletin Tartışılması

Burak Hacıoğlu KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA ULUS DEVLETİN TARTIŞILMASI Bu yazıda ulus devletlerin, küreselleşme doğrultusunda, egemenlik alanlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı tartışılacaktır. Fakat öncelikle ulus devlet ve küreselleşme kavramları üzerinde durmak gerekmektedir. Ulus devlet; birlik ve beraberlik içinde bulunmayan insan topluluklarını ülke ve ulus kavramları adı altında bir araya toplayan kurumdur.[1] Fransız Devrimi ve daha sonrasında Napolyon’un imparator oluşuyla…

KAVRAMSAL OLARAK FEMİNİZM, TOPLUMSAL CİNSİYET VE DEVLET ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR

Ayda Sezgin KAVRAMSAL OLARAK FEMİNİZM, TOPLUMSAL CİNSİYET VE DEVLET ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR A.GİRİŞ Bu çalışmada feminizm ve toplumsal cinsiyet kavramı genel çervesiyle irdelenmeye çalışılacaktır. Feminizm teorik açıdan ele alınacağı gibi toplumsal yaşamda da kadın erkek eşitsizliğinin cinsiyetçiliğin nasıl bir biçimde var olduğu açıklanmaya çalışılacaktır. Toplumsal cinsiyet kavramına tarihsel bir perspektiften değinilerek  feministlerin  bu kavramı kullanıma sundukları…

II. Dünya Savaşı Sonrasında “Savaş”ın Evrimi: Vekalet Savaşı ve Kore Örneği

Burak Atasayar KORE SAVAŞI VE PROXY WAR (VEKÂLET SAVAŞI) Bu yazıda uluslararası ilişkiler ve savaş literatüründe karşımıza çıkan bir kavram olan proxy war, veya vekalet savaşı, bu kavramın en belirgin örneklerinden biri olarak karşımıza çıkan Kore Savaşı üzerinden bir olay-olgu ilişkisi kurularak açıklanacaktır. Kore Savaşı öncesinde gelişmeler Stalin, Yalta’da diğer müttefiklerine Avrupa’da savaşın bitişini takiben…

“PROPAGANDA” KAVRAMI VE ALTERNATİF EYLEM MODELLERİ OLUŞMASI ÜZERİNE

Can Elden “PROPAGANDA” KAVRAMI VE ALTERNATİF EYLEM MODELLERİ OLUŞMASI ÜZERİNE Günümüz siyasetinin en önemli aracı olan propaganda esasında çok eskilere dayanmaktadır. Propaganda, Antik Yunan’da sofistler ve onların kullandığı retorik sanatıyla ortaya çıkmış[1], tarihsel süreç içerisinde her zaman var olmuş; ancak şekil, yöntem ve amaç değişikliğine uğramıştır. Yazımızda propaganda kavramı hem anlam bakımından hem de tarihsel…